DEĞER

Dijital dönüşümün kapsamında dönüşen başka bir alan da şirketin müşterilerine sunduğu değer, “değer önermesi’dir. Alışılmış düzende bir firmanın değer önermesi ol­dukça sabit olarak görülürdü. Ürünler güncellenebilir, pazarlama kam­panyaları tazelenebilir veya operasyonlar iyileştirilebilirdi ama şirketin müşterilerine sunduğu temel değerin faaliyet gösterdiği sektör tarafın­dan tanımlandığı ve sabit olduğu varsaydırdı (örneğin otomobil şirket­leri değişen ölçülerde ulaşım, güvenlik, konfor ve statü sunarlar). Şirke­tin başarılı olabilmesi için net ve anlaşılır bir değer önermesi sunması, piyasada farklılaşacağı bir özellik yakalaması (fiyat veya marka gibi) ve aynı değer önermesinin en iyi versiyonunu yıllar boyu müşterilerine sunmanın gereklerini yerine getirmeye odaklanması gerekiyordu.

 

Dijital çağda sabit ve değişmez bir değer önermesine güvenmek, şir­keti yeni rakipler tarafından saldırıya ve eninde sonunda yıkıma açık hale getirir. Yeni teknolojilerin yaratacağı dönüşümün zamanlaması ve özel­likleri sektörden sektöre değişkenlik gösterse de bunun çok ileride ger­çekleşeceğini varsayan şirketler yok olmaya ve yenilmeye mahkumdur. Değişken bir iş ortamına verilecek en emin cevap, sürekli evrime açık bir yol izlemek ve her bir teknolojiyi müşterilerimize sunacağımız değer önermesini geliştirip iyileştirmenin bir yolu olarak değerlendirmekten geçer. Uyum sağlamak için değişimin bir ölüm-kalım meselesi haline gelmesini beklemek yerine, şirketlerin ortaya çıkan fırsatları değerlen­dirmeye, kaybolan avantajların peşini bırakmaya ve değişim eğrisinin önünde yer alabilmek için erken uyum sağlamaya odaklanmaları gerekir.

​ 

​Geleneksel Anlayış - NEREDEN

 • Değer önerisi sektör tarafından tanımlanır

 • Mevcut değer önerinizi uygulayın

 • İş modelinizi mümkün olduğunca optimize edin

 • Değişimi, işinizin mevcut durumu üzerindeki etkisi üzerinden değerlendirin

 • Piyasa başarısı rehavete izin verir

 

Dijital Anlayış - NEREYE

 • Değer önerisi değişen müşteri ihtiyaçları tarafından tanımlanır

 • Müşteri değeri için bir sonraki fırsatı ortaya çıkarın

 • Yarışın önünde yer alabilmek için gerektiğinden önce evrilin

 • Değişimi, işinizi gelecekte nasıl etkileyebileceği üzerinden değerlendirin

 • “Ancak paranoyaklar hayatta kalır”

 

Değer Önermenizi Uyumlu Hale Getirin

Şirketler, dijital çağda değer yaratmayı başarabilmek için değer önerile­rini sürekli adapte etmeyi öğrenmelidir. Bunun için de mevcut iş mo­delinin ötesine odaklanmayı ve yeni teknolojilerin fırsat ve ihtiyaçları yeniden şekillendirdiği bir dönemde müşterilerine en iyi nasıl değer sunabileceklerine yoğunlaşmayı öğrenmeleri gerekir.

 • Yapılan işin sürekli yeniden ayarlanması ve düzenlenmesi, mevcut ürünler için yeni müşterilerin ve uygulamaların keşfedilmesini içere­bilir. Şirketin eski iş modelinin büyük bir tehdit altında olduğunun farkına varması üzerine müşterilerine sunduğu ürünleri evrimleştirerek geliştirmesi de bu kapsamda ele alınabilir.

 • Diğer bir yol da şirketin müşterilerinin sadakati devam ederken onların ilgisini koruyacak yeni yöntemleri denemek olabilir.

 

Değer önerinizi proaktif bir şekilde uyarlamak için şu unsurları iyi kavramanız gerekir:

 1. piyasa değerinin farklı ana konseptleri,

 2. piya­sadaki konumun gerilemesini durdurmayı sağlayabilecek üç yol

 • mevcut değer önerinizi etkin bir şekilde değerlendirmek

 • bununla ilgili ortaya çıkan tehdit ve fırsatları belirlemek

 • değer önerinizin etkin ge­lişiminin kurgulanması için atılması gerekli olan adımlar.