DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK

Büyük çaplı dönüşüm programları çoğu zaman ivmelerini yitirdiklerinden, hedeflerine ulaşamazlar. Dijital dönüşüm de ondan farklı değildir. İlk günlerde motivasyonu korumak kolaydır; ortalık tişörtler, şapkalar, düzenli video bağlantıları, afişler, paylaşılan en iyi uygulamalar ve yeni liderlik rollerinin duyurulması ile doludur. Ama zaman geçtikçe değişim yorgunluğu bastırır ve yeni iş yapma biçimleri yerini eski alışkanlıklara bırakmaya başlar.

İşte beceri açıklarının en belirgin hale geldiği; uyumsuz ölçüt ve teşviklerin doğru yaklaşımın önünü tıkadığı ve bir sonraki stratejik aşamayı planlamakla uğraşan liderlik ekiplerinin sık sık bir otoma­tik pilota bağlanmış olarak hedefe doğru uçtuğunu sandıkları dijital geçişi kendi haline bıraktığı noktaya gelinir. Kuruluşların o tanıdık eski kalıplara dönüvermesi çok kolaydır.

Oysa önümüzdeki meydan okuma, konfor bölgemize geri dönmemek, aksine her zaman yeni dijital fırsatlar peşinde koşmaktır. Dijital geçişin üç cephesini yönetmeyi başarırsanız, dönüşümünüzün ivmesini sürdürebilirsiniz. Şu sorula­rın yanıtlarını bulmaya çalışın:

 1. Temel yeterlilikleri inşa etmek: Kuruluşunuzda dijital yetkinliği tırmandırmak için bir planınız var mı? İyi yapılandırılmış bir dijital platformunuz var mı? Güçlü IT-iş ilişkileriniz var mı?

 2. Ödüllendirici yapıları düzenlemek: Teşvik, ödül ve takdir uygulamalarınız dönüşüm hedeflerine göre düzenlenmiş durumda mı?

 3. Ölçümlemek, izlemek ve tekrarlamak: Dijital dönüşümünüzün ilerlemesini ölçümleme ve izlemenize imkan veren bir yönetim süreciniz var mı? Doğrultunuzu gerektiği gibi ayarlamanıza olanak sağlayacak yeterli görünürlüğe sahip misiniz?

 

TEMEL OLUŞTURMA YETERLİLİKLERİ İNŞA EDİYOR MUSUNUZ?

Teknolojik inovasyon temposu çoğu şirketin örgütsel yeterlilik inşa etme hızını geride bırakıyor. Dijital Ustalarının dijital dönüşümlerine devamlılık kazandırmak için üç sağlam temel inşa ettikleri görülmektedir

 1. Dijital beceriler

 2. Dijital platform

 3. Güçlü bir IT-iş ilişkisi,

 • Beceri İnşa Sürecinizi Uyumlaştırın

Dijital beceri inşası aşamalı bir süreçtir. Birbirini tamamlayan birkaç yakla­şımı birleştiren bir yeterlilik inşa ve organizasyon planı çıkarma­lısınız: eleman alma, eğitme, ortaklık, şirket satın alma veya yeni fikirler üretme.

Ama her şeyden önce hangi noktada beceri açığınız bulunduğunu bilmelisiniz. Operasyonlar düzeyinde, belli başlı işlevlerinizde hangi yeni araçlara ihtiyacınız olduğunu anlamak için önce doğru düz­gün bir beceri envanteri tarama çalışması yapmalısınız. Bunun için IK biriminden yol göstericilik talep edin.

 • Eleman Alma İyi eleman alma yetisi en etkili araçlardandır. Dışarıdan eleman al­mak, gerek üst yönetim konumlarına dijital liderlik becerisi, gerek­se operasyonel işlevlere özgün yeterlilikler kazandırmak açısından etkilidir.

 1. İşe yukarıdan başlayın. Şirketinizde dijital beceriler inşa etme­ye çalışırken, yönetim kurulu düzeyinde dijital farkındalık ve deneyim katmak çok yararlı olacaktır.

 2. Eleman alım stratejinizi yenileyin. Görece geleneksel uygulamala­rın yanı sıra, dijital teknolojilerin bugün hayatımıza soktuğu bütün eleman alım kanallarını (sosyal medya, online eleman alım ajansları ve diğer online topluluklar) kullanın.

 3. Ender bulunan becerilere ulaşmayı hedefleyin. Yetenekler neredey­se oraya gidin. Değerli becerileri iş kolunuzun dışında da arayın ya da onlara bir an önce ulaşabilmek için akademik kurumlarla ortak çalışmalar yürütün.

 • Eğitme İçerideki yeterliliklerinizi güçlendirmenin yolu eğitimden geçer. Mevcut çalışanlarınızın çoğu becerilerini geliştirmek için kişisel dijital yolculuklarına çıkmaya can atacaktır. Eğitim çok çeşitli biçimler alabilir:,  

 1. Dijital farkındalığı yükseltin.

 2. Dijital beceri eğitimi ve sertifikalandırma uygulamaları hayata geçirin

 3. Çalışan değişim programları düzenleyin. Bu tür programlar aynı za­manda şirketinizin dijital becerileri geliştirmek için başlıca ortakla­rından iyi bir destek alma yolu da olabilir

 4. Tersine mentorluk, yeni jenerasyonun tecrübeli çalışanlara koçluk etmesi

 5. Şirket içi dijital üniversite

 • Ortaklık Aynı ekosistem içinde yer aldığınız ortaklarınızın sahip bulundu­ğu kritik becerilerden yoksunsanız, ortaklıklar çok etkili olabilir.

 • Şirket Satın Alma (ya da "Yetenek Satın Alma") : İşiniz için stratejik alanlarda faaliyet gösteren firmaları satın almayı düşünün.

 • Kuluçkaya Yatırma : Start-up ekosistemine hakim olma, hatta işinizle ilgili yeni girişimlere yatırım yapma seçeneklerini değerlendirin.

Dijital dönüşüm programınıza sürdürülebilirlik kazandırmak için güçlü dijital beceriler inşa etmek şarttır. Kimi alanlarda genel kap­samlı yeterlilikler inşa etmeniz gerekirken, kimi alanlarda daha dar kapsamlı becerilere ihtiyacınız olacaktır.  Bu karmaşık yeterlilik değişimini gerçekleştirmek için IK ve örgütsel gelişim ekiplerinizi yanınıza alıp yönlendirmelisiniz.

 • Kendi Dijital Platformunuzu Oluşturun

İyi tanımlanmış ve iyi yöneti­len platform size karar alırken gerek duyacağınız enformasyonu ve süreçlerinizi olabildiğince etkin biçimde yürütmeniz için gereken eşgüdümü sağlar. Büyük dijital platformlar aynı zamanda müşte­rileriniz için bir köprü ve iç ve üçüncü taraf süreçleriniz için bir entegrasyon aracıdır. İyi bir platform müşteri etkileşimlerinizi kişiselleş­tirme, analiz yapma, iç süreçlerinizi optimize etme, kanallar arasın­da uyum sağlama ve müşterilerinize ilişkin tek bir görüşe ulaşma olanağı verir.

Bir dijital platform, çekirdek işlemlerde kalite ve kestirilebilirlik sağlamayı amaçlayan destekleyici altyapı, aplikasyonlar ve verilerin yanı sıra bir dizi entegre iş sürecinden meydana gelir. İyi tarif edilmeli, iyi yönetilmeli ve ancak gerektiği kadar karmaşık olmalıdır. İyi dijital platformlar şirketinizin iş süreçlerini daha verimli, daha az riskli ve daha çevik kılar. Ne yazık ki çoğu büyük şirkette platform bir spagetti yumağı gibidir, yani aşırı ölçüde karmaşık, işletmesi pahalı, değiştirmesi zor ve başarısızlığa yatkındır.

Müşteri ilişkilerinizi ya da operasyonlarınızı dönüştürmek is­tiyorsanız, önce platformunuzu dönüştürerek işe başlamalısınız.

Doğru dijital platformu inşa etmek için ; konuyu iş­letme mimarisi yönünden—yani iş süreçlerinizin ve temelde yatan teknolojinin arzu edilen düzenleyici mantığını açıklayan bir yol haritası şeklinde—ele almak yararlı bir yaklaşım olacaktır. Birçok kişi işletme mimarilerini üç farklı ama bağlantılı katman olarak düşünmekte yarar görür.

 1. Var olan aplikasyonlarla yenilerinin, aynı zamanda temeldeki altyapının işlem, depolama ve iletişimle uyumunu sağlayacak bir teknik mimari.

 2. Şirketin değişik kesimleri arasında arzulanan bütünleşme ve standartlaştırma düzeyini ve iş süreçlerinizin şirketinizi nasıl işler halde tuttuğunu kavrayacak bir iş süreci mimarisi.

 3. Veri mimarisi : yeni enformasyonun na­sıl üretildiği ve nasıl dağıtıldığını anlatan model; Veri yapılandırılmış mı, değil mi? İşlemlerde ve analizde nasıl kullanılacak? Güvenlik, mahremiyet ve veri koruma gereksinimlerini nasıl yöneteceksiniz? Müşterileriniz, süreçler ve performansla ilgili birleşik bir görüşe nasıl ulaşabilirsiniz?

Platformunuzu doğru yöne çevirmek için güçlü bir dijital yöne­tişim gerekir. Etkin bir yönetişim modeli hem gereksiz karmaşık­lık ekleyecek talepleri geri çevirir, hem de platform yeterliliklerini güçlendiren girişimlere kolaylık sağlar.

Dünya klasında dijital platformlar inşa etmek yalnız CIO’nuzun ve onun teknik ekibinin işi değildir. Bunu tek başlarına yapamaz­lar. Bu aynı zamanda sizin ve diğer yöneticilerin IT liderlerinizle paslaşarak yapacağınız bir iştir. Standartlara uyma ve gereksiz istis­nalardan uzak durma disiplinine sahip olmalı ve harika bir plat­form ve yeni teknolojilerle çalışabileceğiniz yeni yollar bulmakta ustalaşmaksınız. Eğer onlarla birlikte hareket etmek isterseniz, IT liderleriniz bu platformu inşa etmenize değerli ortaklar olarak yar­dımcı olacaklardır.

 • Sıkı Bir IT-İş İlişkisi Geliştirin

Bunun için karşı­lıklı güven ve ortak anlayış gerekir. Devamında yeni çalışma yöntemlerine ihtiyaç vardır: doğrudan müşteriye dönük hızlı inovasyonlar için çevik deneyerek öğrenme yaklaşımı ile daha kritik ve uzun ömürlü projeler için daha sistematik yöntemler ve yöntemleri uygun bir biçimde karıştırma bilgeliği çok gerekecek yeni bir araçtır.

Dijital dönüşümünüzün, şirket ölçeğinde IT ve iş liderlerinin kültürünü ve aralarındaki ilişkileri tamamen değiştirmeden önce başlaması gerekebilir. Bazı Dijital Ustalarının IT-iş ilişkisini iyileştirmeye farklı yaklaşımlarla başladıklarını gözleyebilirsiniz :

 • Yukarıdan Aşağıya Örnek Olma : CEO, CIO’nun üst yönetim ekibi içinde yer alması sağlar. Ama onu yönetime almak­la iş bitmez. Yeni rolünün belirginlik kazanması için bir süre onunla gayet yakın bir çalışma içine girer. Ayrıca diğer yöneticilerin kendi iş alanları cephesinden bu ilişki için çaba göstermeleri gerek­tiği vurgular.

 • Proje Bazlı Çalışma: İş ve IT’den sağlanan kaynaklar sınırlı bir süre için özgün bir girişime aktarılır. Bunun avantajı, kolay oluşturulabilmesindedir. Ama proje bazlı bir yaklaşım iletişimi iyileştirdiği halde, iki grubun zaman içinde birlikte çalışmasını sağlayamayabilir.

 • Yönetişim Esaslı Güçlü yönetişim süreçleri:  IT ve iş liderliğinin proje hazırlama ve yürütmeye bütünlüklü bir yaklaşım getirmesi istenir. Bütüncül yaklaşım, IT ile iş süreçleri yöneticilerinin birlikte zaman ge­çirerek, girişimlerini hayata geçirme yollarını birlikte bulmalarına yardımcı olur. İş liderlerini teknoloji projelerinin finansal sonuç­larından sorumlu tutmak, IT ve iş kesimlerinin uyum içinde çalışmasını garantiye almanın bir yoludur.

 • Örgütsel Değişiklikler:  IT ile iş birimleri arasındaki mesafeyi kapatmanın ilk adımı olabilir. Örneğin iş süreçlerinin sahipleri süreçlerde yapılacak değişik­likleri kontrol eder ve IT ve iş ekiplerinin bunlara yönelik faali­yetlerini koordine eder. Bazı şirketlerde ise teknoloji ve operasyon elemanları aynı üst yöneticiye rapor verirler. Daha ileri giden ve  dijital yol haritalarını çizecek özel kurumsal birimleri kuran şirketlere de rastlanmaktadır.

 

ÖDÜL YAPILARINIZ DÖNÜŞÜM AMAÇLARINIZLA UYUMLU MU?

Şirketinizin dönüşüm amaçları ile ölçütleri arasında ayrılmaz bağlar olmalıdır. Ödüller bu bağın yapıştırıcısıdır. Bir dönüşüm sırasında “değişime direnç” diye adlandırılan karşı koyuşların çoğu aslında öl­çüt ve ödülle ilgili çatışmalardır. Bu nedenle Dijital Ustalarının ödül sistemlerini açık seçik dijital dönü­şüm hedeflerine bağladığını görmek şaşırtıcı olmaz.

 • Yukarıdan Başlayın

Bir toplu üst yönetim teşviki—dijital dönüşümünü­zün başarısı veya ilerlemesine bağlı olarak—bu birleşmeyi kolaylaş­tırmanın iyi bir yoludur.

 • Baştan Sona Kusursuz Operasyonlar

Operasyonlar, dijital dönüşüm hedeflerini uyumlaştırmanın önün­de gerçek bir engel oluşturabilir. Çekirdek süreçlerinizin baştan sona kadar düzgün yürümesini nasıl garantiye alabilirsiniz ya da iş­levler ve iş birimleri arasında nasıl pürüzsüz bir arayüz yaratabilirsi­niz? Ödül sistemlerinizdeki kimi çatışmalar daha ilk andan itibaren kendini belli eder ve bunları düzeltmeniz gerekir. Ama pek çoğu da kendi­ni göstermez. Dijital faaliyetleriniz derinleştikçe ortaya çıkarlar. Bunlar dönüşüm çabalarınızı yavaşlatan bahaneler ya da darboğaz­lar şeklinde boy gösterecekleri için, devamlı tetikte bulunmanızda yarar var. Yöneticiler dijital dönüşümü uygulamanın önündeki en büyük engellerden biri ola­rak çalışanların değişime direncinin altını çizmişlerdir.

 • Ödüller Finansal Seçenekle Sınırlı Kalmasın

Sürdürülebilir dijital dönüşüm için ödül sistemleri yalnız finansal olmamalı ;  statü, itibar, takdir, uzmanlık ve ayrıcalık gibi elle tutul­mayan teşvikler çalışanların motivasyon ve verimini artıracak ve son tahlilde dönüşüm hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak önemli yönetim kaldıraçlarıdır. Araştırmalar gerçekten de, finansal nitelik taşımayan teşviklerin bazen çalışan katılımını güçlendiren finansal ödüllerden daha etkili olduğunu göstermektedir.

Dijital teknolojiler aynı zamanda oyunlaştırma gibi yeni teşvik­lerin de önünü açıyor. Takdir ve gerçek zamanlı geribildirim gibi maddi olmayan ödüller olumlu sonuçlar doğurabilir. Satış ekibinizin yeni bir olay günlüğü sistemini hızla benimsemesi için günlüğe kaydedilen her olaya bir puan verebilir ve en yüksek puanı toplayan çalışanın yerel bir resto­randa kullanabileceği çek sunabilirsiniz. Benzer bir uygulama ile günlük olay girişini ilk ayda altı katına çıkarmış örnekler vardır.

 • Ödül Yapılarınızı Şirket Sınırlarının Ötesine Yayın

Dijital dönüşümünüz kimi zaman, ödül sistemlerinizi şirket sınırlarını aşarak tedarikçi, ortak, hatta müşterilere kadar genişletmenizi gerek­tirebilir. Koreli elektronik devi Samsung, Samsung.com portalının müşteriler arasındaki yaygınlık düzeyini artırmak için oyunlaştırma tekniklerini kullanarak, kendi networklerinde Samsung ürünlerinin tanıtımını yapacak başlıca müşteri destekçilerini sapta­mak, takdir etmek ve ödüllendirmeye yönelik bir sosyal teşvik progra­mı başlattı. Arayışını şirket dışında da sürdüren Samsung pasif web ziyaretçilerini aktif marka savunucularına dönüştürdü. Siteye yazılan değerlendirmeler yüzde 500, yorumlar ise yüzde 200 artış gösterdi.

 

DİJİTAL İLERLEMENİZİ ÖLÇÜYOR VE İZLİYOR MUSUNUZ?

 “Ölçemediğin şeyi yönetemezsin” gerçeği aşikardır. Aynı oranda önemli konu da nasıl ölçümleme yapılacağıdır. İlerlemeyi doğru düzgün ölçmek ve iz­lemek için başlıca dört adım vardır:

 1. Stratejik Puan Kartınızı Yönetmek : Stratejik puan kartınızı takip etmek üst yönetime düşen bir gö­revdir. Finansal ölçütler burada önemli bir yer tutar. Ama stratejik puan kartınız aynı zamanda müşteri deneyimi, operasyonel süreçler ve inşa etmeniz gereken örgütsel yeterlilik­lerle ilgili dijital amaçları da içermek zorundadır.

 2. Girişim Düzeyinde İş Gerekçesi ve İlişkili Kilit Perf. Göstergeleri : Açık seçik iş gerekçeleri aynı zamanda insanlara işi dö­nüştürmek için güçlü bir motivasyon verir.

 3. Yukarıdan Aşağıya Girişim Düzeyindeki Önlemleri Birleştirin :Yukarıdan aşağıya indirilen ve girişim düzeyindeki ölçütlerinizi birbirine bağlayarak bütünlüklü bir iş yönetim süreci yaratabilirsi­niz. Her bir dijital girişiminizin dönüşüm amaçlarınıza ve stratejik puan kartınıza nasıl katkı yaptığını açıklığa kavuşturmalısınız. Ay­rıca her girişimin neden-sonuç ilişkisini de anlamalısınız. Böyle bir ölçüm merdiveni kurmakla, ekiplerin vizyonu hayata geçirmeye odaklı kalmasını ve iş liderlerinin iş etkisini görebilmesini garantiye almış olursunuz.

 4. Yinelenen Gözden Geçirme Süreci Geliştirmek : Belli aralıklarla yinelenen bir gözden geçirme sayesinde, ilerleme seyrinizi izleme ve gerektiğinde düzeltme yapma olanağı bulursu­nuz. Bu gözden geçirmenin titiz bir şekilde ve sık aralıklarla, ayrıca dijital programların talep ettiği bir esneklikle yapılması gerekir. Yeni teknolojiler ortaya çıktıkça ve ekipleriniz yeni iyileştirme fırsatları bulup denedikçe, dijital dönüşüm sürekli uyarlanma ihtiyacı duya­caktır.