SANAYİ DEVRİMİ

Sanayi Devriminin Getirileri ve Adımları

Günümüzde kullandığımız birçok teknolojik unsur yakın bir geçmişte mevcut değildi. Bunlara cep telefonları, smart televizyonlar, bilgisayarlarımız, oturduğumuz yüksek katlı binalar, cep telefonlarımızla yüzlerce kilometre uzaktan komut verdiğimiz klimalarımız vb. dahil.

Gelecekte ne olacak? Sorusu geçmişi tam olarak anlamadan cevap verilebilecek bir soru değildir. Gerçekte Watt buharlı makinelerle ilgili icatlarını yapmamış olsa ya da odun yerine kömürün ikame edilmesi söz konusu olmasa metal işleme endüstrisi yine de gelişebilir miydi?

Sanayi Devriminin Arka Planı ve Adımları Endüstri devrimi neden oldu?

Küreselleşme, sermaye ve diğer üretim araçlarının, herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmadan dünya üzerinde serbest dolaşımının  mümkün olduğu, sınırların olmadığı ya da en azından daha az belirleyici olduğu, dünya üzerinde yer alan tüm ekonomik kaynakların sermayenin kullanımına açık, tüm bireylerin tüketici haline geldiği bir ekonomik, siyasi ve kültürel bir dönüşüm ve değişim prosesi olarak ifade edilebilir.

Küreselleşme süreci son derece dinamiktir. İçerisin bulunduğu dönemin yaklaşım ve argümanlarından olabildiğince faydalanmakta, bazen ulus-devlet yaklaşımını benimseyerek savunurken, bir başka dönemde bu yaklaşımı tümüyle reddederek, ulus-devletlerin birey özgürlüklerinin önünde büyük bir engel olduğu savını ileri sürebilmekte, ana argümanı demokrasi ve sivil toplum olabilmektedir. Bu dinamikliğin sebebi sermaye sınıfının odağının elde edilebilecek katma değer, sermayenin nasıl daha fazla artırılacağı  konuları olmasıdır.

Bu doğrultuda küreselleşme süreci kesintiye uğradığı her bir zaman dilimi çerçevesinde dört aşamada incelenebilir.

  • Endüstri 1.0 : İlk sanayileşme çalışmalarının görüldüğü 1650 yılından başlayarak, toplumsal işçi hareketlerinin başladığı ve ilerleyen dönemlerde devrim ile sonuçlanacak olan 1840 yılına kadar devam etmektedir. Bu aşama 1840 ila 1848 yılları arasında kesintiye uğramış, 1848 yılından sonra Endüstri 1.0 sürecinin ikinci aşaması başlamıştır. Bu nedenle 1650 yılından 1840 yılana kadar olan süreci Endüstri 1.1, 1848 yılından 1870 yılına kadar devam eden süreci Endüstri 1.2 olarak ikiye ayırabiliriz.

  • Endüstri 2.0 : 1870 yılından sonra başlayarak 1914 yılına kadar sürmüştür. İkinci aşamayı kesintiye uğratan etken; I. Dünya savaşı olmuştur. Bu savaş kısa bir süre sonra 1929 Ekonomik Buhranı, hemen ardından II. Dünya Savaşının ana nedeni olmuş, o da Soğuk Savaşı doğurduğundan bu kesintiler oldukça uzun sürmüştür. Bu dönemde küreselleşme süreci kademeli olarak devam etmiş, fırsat bulduğu her bir zaman diliminde gelişimini sürdürmüştür. Bu nedenle bu süreçte söz konusu olan endüstriyel dönemi Endüstri 2.1, Endüstri 2.2 gibi ayrımlara tabi tutmak mümkündür.

  • Endüstri 3.0 : Berlin duvarının yıkılması ile sembolize edilen soğuk savaşın sona ermesinin tarihi olan 1989 yılı başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu süreç 1989 yılından başlayarak 2013 yılına kadar bir kesintiye uğramaksızın devam etmiş, küreselleşme sürecine ilişkin yaklaşımlar gelişimlerine devam ederken, aynı süreçte teknoloji geçmişte olmadığı kadar gelişim kaydetmiştir. Buna paralel olarak, bu dönemde önem kazanan, üretim, tedarik ve tüketime ilişkin paradigmalar daha sonraki endüstriyel devrimin de temel belirleyicileri olmuştur.

  • Özünde insan gücüne gereksinim duymayan, kendi başına otonom olarak faaliyette bulunan makinelere ve üretim sistemlerine odaklanmaktadır. Üretim; müşterilerin tam olarak gereksinim duydukları anda başlatılarak, gereksinim karşılandığında sona erdirilmektedir. Bunun yanı sıra, üretilen ürünler olabilecek en yüksek çeşitlilik ve en az üretim miktarı perspektifinde üretilmektedir. İster ürün isterse hammadde olsun herhangi bir materyalin envantere atılması günümüz endüstrilerince asla kabul edilmez ve işletmeler bütünüyle sıfır stok prensibi ile faaliyetlerini yürütmek istemektedir.