VERİ

Dijital dönüşümün diğer bir alanı veridir. Veri kavramı şirketlerin bilgiyi üretme, yönetme ve kullanma şekillerini yapılandırır. Geleneksel düzende veri, şirketin ken­di üretim, operasyon, satış ve pazarlama süreçleri dahilinde yürüttüğü müşteri anketleri ve stok takibi gibi planlı ölçümlerle üretiliyordu. Sonuçta çıkan veriler değerlendirme, tahmin yapma ve karar verme işleri için kullanılıyordu.

Buna karşılık günümüzde bir veri tufanıyla karşı karşıyayız. Artık şirketlerin erişiminde olan veriler, pazar araştırması gibi sistematik planlama sonucu üretilmiyor; tam aksine, şirket içi ve dışında gerçekleşen her türlü sohbet, etkileşim veya süreç sonucunda eşi benzeri gö­rülmemiş miktarlarda oluşuyor. Sosyal medya, mobil araçlar ve şirketin tedarik zincirindeki ürünler üzerinde yer alan sensörler sayesinde her şirket artık planlama yapılmadan üretilen ve yeni analitik araçların yar­dımıyla değerlendirilebilen bir ham veri akışına erişebiliyor.

 

Bu “büyük veri” araçları firmaların yeni tahminlerde bulunmalarına, iş hayatındaki beklenmedik

dalgalanmaların farkına varmalarına ve yeni değer kaynaklarını etkin hale getirmelerine yardımcı oluyor. Veriler ar­tık şirketin belirli istihbarat ünitelerinin yetki alanına hapsedilmek yerine her bölümün can damarı ve zaman içinde geliştirilip kullanılacak bir stra­tejik varlık haline geliyor. Veri, her şirketin işleyişinin, piyasada kendisini farklılaştırmasının ve yeni değer yaratmasının yaşamsal bir parçasıdır.

​Geleneksel Anlayış - NEREDEN

 • Verilerin şirket içinde üretilmesi yüksek maliyetlidir

 • Verilerin yarattığı zorluk, bunların depolanmasında ve yönetimindedir

 • Firmalar sadece yapılandırılmış verileri kullanır

 • Veriler operasyonel birimlerde yönetilir

 • Veriler, süreçlerin optimize edilmesi için birer araçtır

 

Dijital Anlayış - NEREYE

 • Veriler sürekli her yerde üretilir

 • Verilerin yarattığı zorluk bunların değerli bilgiye dönüştürülmesidir

 • Yapılandırılmamış veri giderek daha kullanışlı ve değerli hale geliyor

 • Verilerin değeri, bunların birimler arasında bağlantı kurmasıyla ortaya çıkar

 • Veriler, değer yaratımında kilit öneme sahip bir maddi olmayan varlıktır

 

Verileri Varlıklara Dönüştürün

Verilerin sürekli arz fazlalığı gösterdiği ve çoğunlukla ücretsiz olduğu bir dönemde şirketlerin bunları gerçek birer stratejik varlığa dönüştür­meleri elzemdir. Bu da doğru verinin bir araya getirilmesini ve uzun vadeli ticari bir değer yaratılması için etkin bir şekilde uygulanmasını gerektirir.Güçlü bir veri birikimi oluşturma­nın ilk adımı veri ortaklarıyla etkin bir işbirliği gerçekleştirmek olabilir. Veri birikimi, yeni piyasa bilgileri şeklinde bir değer yaratarak bir varlık haline gelebilir:

 • Otomobil müşterilerinin gelişigüzel sohbetleri Cadil­lac markasının gideceği yönü belirledi;

 • sosyal medya Gaylord Hotels’e müşteri tavsiyelerini nelerin yönlendirdiğini gösterdi.

 • Intercontinental Otellerinin öncelikli müşterileri ve Camden Coalition of Healthcare Providers’ın hizmet verdiği özel ihtiyaç sahibi hastaları örneğinde oldu­ğu gibi, toplanan veriler hangi müşterinin en çok ilgiye ihtiyaç duyduğu­nun tespit edilmesine yardımcı olarak değer katabilir.

 • eriler şirketlerin müşterileriyle olan iletişimlerinin kişiselleştirilme­sine yardımcı olabilir. 

 • Verilerin değeri içerikle ilgi­li kalıpların veya tekrarlayan özelliklerin tespit edilmesiyle ortaya çıkar. Örneğin Opower’in müşterilerine elektrik kullanımlarıyla ilgili bilgi ver­mesi veya Naviance’ın lise öğrencilerine üniversite başvuruları sırasında kabul edilme olasılıklarını hesaplamalarına yardımcı olması.

 

İyi bir veri stratejisi kurmanın başlangıç noktası, büyük verinin yeni kaynakları ve analitik gü­cünü, veriye dayalı karar vermede nedenselliğin rolünü ve veri güvenliği ve mahremiyetiyle ilgili riskleri kavramak ve veriden değer ya­ratmanın dört modelini anlamayı

 1. İçgörü: görün­meyeni ortaya çıkarma;

 2. Hedefleme: alanın daraltılması;

 3. Kişiselleştirme: uygun hale getirme;

 4. Bağlam: bir referans çerçevesinin oluşturulması.