Dijital iş, endüstrileri, pazarları ve şirketleri dönüştürüyor, geri dönüş yok. Gelecek bugünden şekillenirken siz de bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka ve sosyal medyanın gücünü işinize uygulayın. Fırsatları ve riskleri büyük olan bu yolculuk için yol arkadaşınızı doğru seçin.

Yönetibilişim vizyonu ve sonuç odaklı yaklaşımı ile dönüşümünüzü tasarlayalım.

dijital_İş_Felsefesi_-_logolu.jpg
yönetibilişim çerçevesi - logolu.jpg
yönetibilişim_metodolojisi_-_logolu.jpg

DİJİTAL OLMAYAN KALMAYACAK

Dijital teknolojiler iletişim şeklimizi, bilgiye erişimimizi, birlikte çalışma yöntemlerimizi, karar alma sürecimizi, tüketim alışkanlıklarımızı değiştiriyor. İş hayatının da buna uygun çözümler üretmesi kaçınılmaz oluyor. Bu çözümleri üretirken geleneksel beceriler ve altyapılar yetersiz kalıyor.

Geçmişi iyileştirmenin yararı yok. Geleceği yaratmak önümüzdeki en uygun alternatif.

Gelecek Enstitüsüne göre "Gelecek nesil mesleklerin %80'i henüz icat edilmedi". Benzer şekilde gelecekte hayatımıza girecek ürün ve hizmetlerin de büyük kısmı icat edilmeyi bekliyor.

Şirketinizin bu yeni döneme hazır olması için dijital dönüşümüzü sağlayacak, size özel yöntemi geliştiriyoruz.

​DİJİTAL İŞ STRATEJİSİ

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm girişimlerinin amacı sürdürülebilir karlılıktır ve rekabetçiliktir. Dijital teknolojilerin etkileri dört alanda görülmektedir:

 • Müşteriye Yakınlık

 • Operasyonel Verimlilik

 • Çalışan Etkinliği

 • İş Modellerinin Geliştirilmesi ve Yeni İş Modelleri

"Dijital İş Stratejisi"ni belirlemenin ilk adımı "Dijital Vizyon"nun ortaya konmasıdır. Yönetibilişim Çerçevesi bu vizyonu tanımlamayı kolaylaştırmak için bir rehber niteliğindedir.

Dijital Vizyon'un belirlenmesi süreci sektörel vizyonun ortaya konması ile başlar. Daha sonra müşteri beklentileri ve trendlerinin incelenmesi ile şirkete özel hale dönüştürülür.

 

Bu çalışma 4-6 haftalık ön araştırmayı takip eden 4-6 haftalık üst yönetim ve şirket paydaşlarının katılımını içeren çalıştaylarla tamamlanır.

​​DİGİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

Dijital Dönüşüm çalışması derin bir Dijital İş Stratejisi çalışmasının ardından ya da mevcut zorluklarını hızlı bir şekilde dijital teknolojilerle çözerek Dijital İş dönüşümüne adım atmak amacıyla yapılabilir.

Bu süreç geniş katılımlı, odaklı çalıştaylar ile 6 ile 12 haftalık bir dönemde tamamlanır.

Çalışma kapsamında

Mevcut durum analizi yapılır ve şirketin dijital dönüşüme hazırlık derecesi Dijital Dönüşüm Olgunluk Modeli ile tesbit edilir. Daha sonra üst yönetimle şirketin gelecekteki dijital iş görünümü belirlenir. Üzerinde çalışılacak kapsam ve öncelikler tespit edilerek buna uygun persona ve müşteri yolculuğu haritaları çıkarılır. Elde edilen bulgularla çözüm bekleyen sancılı noktalar ve büyük fırsat taşıyan potansiyel alanlar netleştirilir.

 

Belirlenen konular üzerinde geniş katılımlı, tüm paydaşları kapsayan ekipler, tasarımcı düşünce yöntemi kullanarak çalışır ve alternatif çözüm önerilerini geliştirir. Bu çözümlerin ortak bir dil ile sunumu için "İş Modeli Kanvası" gösterimi kullanılır.

 

Son adımda ortaya konan çözümler üst yönetim ile değerlendirilir ve uygulama önceliği olanlar projelendirilerek bütçeleri onaylanır. Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli Dijital İş Yönetişim Modeli ve dönüşümün kalıcı olmasını sağlayacak  Organizasyon Modeli tasarımı yapılır.

​​DİJİTAL İŞ BT'si - STRATEJİK BT DÖNÜŞÜMÜ

Geleneksel Bilgi Teknolojileri (BT) Michael Porter'ın İş Değer Zinciri gösteriminde belirttiği gibi bir destek fonksiyonu görevi görmektedir. Destek birimi olarak BT kendine iş birimlerinden gelen talepleri, önceliklendirmesini yaparak yerine getirir.

Dijital İş BT si bir destek fonksiyonu değil, stratejik bir iş tasarım ve işletim birimidir. Dijital İş BT'sinin beceri havuzu, hakim olması gereken teknoloji yelpazesi ve uygulayacağı pratikler geleneksel BT'den farklıdır.

Günümüz iş dünyasında bilgi ve iletişim teknolojileri işin ana aracı haline gelmiştir. Müşteri ihtiyaçlarını anlamaktan, ürün/hizmet tasarım ve üretimine, satış, pazarlama ve dağıtımına tüm iş fonksiyonları BT gücüne dayanmakta, rekabette öne çıkan şirketler BT kullanım becerilerine göre sıralanmaktadır. Hatta dünyanın en kıymetli şirketleri tamamen BT üzerine kurulmuş, dijital iş olarak doğmuş şirketlerdir.

Dijital iş dünyasında BT fonksiyonu diğer iş birimleri ile iç içe geçmiştir. İş ihtiyaçlarını karşılamak için işin gerektirdiği çeviklik, hız becerilerine ilaveten iş bilgisine sahip olması stratejik önem kazanmıştır.

Yönetibilişim Felsefesinde yer alan bu temel olgu desteğinde, "Yönetibilişim Dijital Dönüşüm Metodolojisi", geleneksel BT'yi Dijital İş BT'sine dönüştürmek ve  Dijital İşin üzerinde koşacağı "Dijital İş Platformu"nu kurmak için gerekli bileşenleri ve bu bileşenler aralarındaki ilişkileri göreten bir klavuz görevi görür.

Dijital iş BT'si olma sürecinin ilk adımı  BT Olgunluk Modeli ile mevcut durumun tespitidir. Daha sonra şirket üst yönetimi ile BT'den beklentilerin ve gelecek BT resminin ortaya çıkarıldığı çalıştay gerçekleştirilir. Bu çalıştayın çıktıları doğrultusunda ihtiyaç duyulan BT Beceri Haritası, BT İş Modeli ve BT Yönetişim Modeli ortaya konur. Son adımda kısa, orta ve uzun vadeli yapılacaklar listesi hazırlanarak BT Dönüşüm Yol Haritası belirlenir.

Dijital Dönüşüm Yolculuğu haritası.jpg

​​DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Dijital dönüşüm teknolojik becerilerin ötesinde kültürel ve organizasyonel bakış açısı değişimi gerektirir. Net bir Liderlik öncülüğünde Değişim Yönetimi pratiklerinin tavizsiz uygulanması ile kalıcı bir dönüşüm sağlanabilir.

Değişim şirket ve bireyin hayatının dışında meydana gelen gelişmelerle başa çıkabilmek için yapılması gerekenleri ifade eder.

Dönüşüm ise istenilen sonuçlara ulaşmak için şirket ve bireylerin içsel olarak inaçlarını ve düşünce kalıplarını değiştirmesidir. Değişimin kalıcı olması için dönüşümün yaşanması gerekmektedir.

Sanayi Toplumu sürecinde şirketler ve bireyler ayakta kalmak için sürekli daha verimli olma becerisi geliştirmişlerdir. Buna bağlı olarak düşünce kalıpları ve inanç sistemleri ve becerileri şekillenmiştir.

Bilgi Toplumu  şirketleri ve insanları ise rekabetçi olabilmek için yaratıcılık, esneklik, çeviklik becerilerine, farklı disiplerden gelen insanlarla ekip çalışması yürütmek, sonuç ve müşteri odaklı inovasyon yapabilmek bakış açısı ve yetkinliğine ihtiyaç duymaktadır.

Bu dönem hem belirsizliklerin çokluğu hem de sistemlerin karmaşıklığı ile şekillendiği için yüksek uyum yeteneği önem kazanmıştır.

Bu beceri ve yetenekleri edinmek için Organizasyonel Değişim Yönetimi disiplini çerçevesinde programlar planlanarak yürütülmelidir.

Yönetibilişim ekiplerimiz Prosci Değişim Yönetimi yaklaşımı ile değişimin gerektirdiği dönüşümün sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini ve kalıcı hale gelmesini sağlamaktadır.

​DİJİTAL İŞ YÖNETİMİ

İşin, Dijital İşe evrilmesi hızlı bir şekilde devam ediyor. McKinsey'in yaptığı 2019 tarihli bir araştırmaya göre şirketlerin %60'ı Dijital Dönüşüm Projesi yürütmektedir. Yakın gelecekte DİJİTAL İŞ yerine sadece İŞ diyeceğimiz bir sürecin içinden geçiyoruz.

Geleneksel ölçek ekonomilerinin değerini kaybettiği, sektörlere giriş engellerinin yıkıldığı, küçük balığın büyük balığa üstün geldiği dijital çağın özellikleri dinamik, yüksek belirsizlik ve karmaşık sistemler üzerinde yürümesidir.

Şirketler bu "yeni normal" iş koşullarında belirli becerileri edinmelidir.

 • Verinin önemini anlama ve veriye dayalı karar alma

 • Yaratıcı, sonuç odaklı inovasyonlar yapma

 • Doğru teknolojilerin seçimi ve kullanımı

 • Esne, hızlı ve çevik program/proje yönetimi

 • Bilgi güvenliği risklerinin gereken derecede yönetimi

 • Hantal piramit yapılar yerine esnek hücre tipi yapıları inşa etme

 • Büyük resmi sürekli görerek geliştirme, kurumsal mimariyi yönetme

 

Yönetibilişim uzman ekibi, tüm bu alanlarda gerekli eğitim ve danışmanlık desteği vererek, geleceğe şimdiden hazırlamanıza yardımcı olmaktadır.

Dijital İş Hizmetleri

Digital Strateji

Strateji rakiplere karşı rekabet avantajı sağlayacak aktivitelerdir. Bugün teknolojinin içinde olmadığı bir strateji düşünmek mümkün olsa bile teknoloji destekli stratejilerin etkinliği tartışılmazdır.

Digital Yolculuk

Dijital Yolculuk bir proje, bir bölümün görevi değildir. İşin, insanların, konuşan nesnelerin iş ve yaşam ekosistemini dönüştürdüğü bir yolculuktur. Olmak istediğiniz yere sizi ulaştıracak yol haritasını belirliyoruz.

Değişim Yönetimi

MIT’ye göre dijital dönüşüm teknolojiyi “radikal gelişme” sağlamak için kullanmayı gerektirir.
Şirketlerin gelişen teknolojilerden yoksun olması organizasyonun nasıl yönetildiği ile ilgilidir.

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon para kazandıran yeniliktir.   Müşteri gereksinimlerini, henüz fark etmediği ihtiyaçlarını sosyal medya araçları üzerinden anlayabilir, dijital teknolojilerle yeni ürün ve hizmet üreterek rekabette öne geçilir.

Teknoloji Yönetimi

Bulut bilişim, büyük veri ve analitik, mobil ve sosyal medya ve nesnelerin interneti teknolojileri çarpan etkisi ile birleşerek dijital iş platformu oluşuyor, Hangi teknoloje ne kadar yatırım yapılacağı stratejik hale geliyor

Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

BT Stratejisi

Destek fonksiyonu BT'den "Stratejik BT"ye dönüşüm olmadan geleceği yaratmak mümkün değil. İşinize uyumlu BT , işin motorudur.

BT Yönetişimi

BT'nizi nasıl yönettiğiniz, ondan ne kadar fayda elde ettiğiniz orantılıdır. En iyi BT yönetim pratiklerini kullanarak size özel yönetişim modelinizi oluşturuyoruz

BT Hizmet Yönetimi

BT operasyonun verimli, esnek, hızlı yürütülmesi, işin de verimli, hızlı, esnek yönetilmesi demektir. Operasyonel çevikliğinizi artırıyoruz.

Bilgi Güvenliği

Bilgi varlıkları stratejik kaynak olarak rekabetçilik sağlar. Kötü niyetli girişimlere, olası kazalara karşı korumak için ihtiyacınıza uygun sistemi kuruyoruz.

BT Denetimi

BT'nin etki alanı geniştir. BT yetersizliği ve eksikleri şirket içi operasyonlardan,  tedarikçiler ve müşteriler ile ilişkilere kadar yayılır. Risklerinizi gösteriyoruz.